อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ประกาศสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ฉบับล่าสุด)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ฉบับล่าสุด)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จริง พอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (แก้ไขเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้(โครงการที่ 6)
นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จริง พอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จริง พอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม