บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือธนาธิวัตถ์) ผู้นำในการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถประกัน (Auto Title loan) ทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อใช้ในการเกษตร สินเชื่อบ้านและที่ดิน เพื่อลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ ด้วยเงื่อนไขการกู้ง่าย อนุมัติไว ดอกเบี้ยถูก รับเงินทันที ยิ่งผ่อนตรงยิ่งเพิ่มเครดิต รวมไปถึงนายหน้าประกันภัยวินาศภัย ทุกประเภท