มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้(โครงการที่ 6)

 

ลูกหนี้สามารถยื่นเรื่องขอเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่  23 เมษายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

มาตรการความช่วยเหลือ

- ลดค่างวดด้วยวิธีการขยายระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อให้ลูกหนี้มีความสามารถเพียงพอในการชำระหนี้

- ลดภาระค่าใช้จ่ายคงค้าง เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดเงื่อนไขในการช่วยเหลือลูกหนี้*

ประเภทผลิตภัณฑ์

- สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

- สินเชื่อประเภทที่ดิน 

- สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1.ลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไข เฉพาะลูกหนี้ที่มีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 2 งวด และต้องไม่เป็น NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 (วิธีการขยายระยะเวลาผ่อนชำระ)

2.ต้องเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19

3.ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในสถานะ กระบวนการทางกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีทางอาญา-แพ่ง หรือการบังคับคดี และต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจำหน่ายเป็นหนี้สูญ

4.กรณีที่สัญญาเดิมมีผู้ค้ำประกัน ต้องใช้ผู้ค้ำประกันคนเดิม (ถ้ามี)

5.หลักเกณฑ์การอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของบริษัทฯ*

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงาน สาขาใกล้บ้านท่าน

 

บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกหนี้ให้ก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปด้วยกัน