1. ทำธุรกิจด้วยความขยันทุ่มเท เพื่อรองรับผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมากและทั่วถึง

2. ทำธุรกิจอย่างสุจริต ซื่อตรง และมีความยุติธรรม เพื่อเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้

3. ทำธุรกิจด้วยใจรักบริการ ดูแลด้วยความรับผิดชอบ และคำนึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

4. ทำธุรกิจโดยคำนึงสังคมและส่วนรวม อีกทั้งยังมุ่งที่จะพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

5. ทำธุรกิจให้เป็นสถานประกอบการที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และตอบแทนสังคมได้