ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการขยายธุรกิจฯ และนำบริษัทฯ ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นในปี 2561 จึงได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยการโอนธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจำหน่ายสินค้า ธุรกิจเช่าซื้อ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดของบริษัท ธนาธิวัตถ์ มายังบริษัทฯ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน จำนวน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่

 (1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าเงินสด และเช่าซื้อเงินผ่อน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก

 (2) ธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อ แบบมีหลักประกันภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อที่ดิน

 (3) ธุรกิจประกันภัย ที่ครอบคลุม ทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต จำหน่ายทั้งเงินสด และแบบผ่อนชำระ                                                                     

โดยมีสาขาทั้งหมด 85 สาขา ครอบคลุมใน 7 จังหวัดภาคตะวันออก และ 1 สาขาในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศไทยเพิ่มเติม เช่น ภาคกลาง หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น