1) วิสัยทัศน์ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่ออุปโภคบริโภค ภายใต้แนวความคิดเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง

 

2) พันธกิจ 

บริษัทฯ มีพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคน มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง

- ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และมีการกำกับหนี้สินด้วยหลักธรรมาภิบาล

- ให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูล

- ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

- ยึดมั่นการตอบแทนสู่ชุมชนในเขตที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยสร้างคุณค่าที่เกื้อกูลและยั่งยืน