โครงการ STAR GREEN OFFICE

โครงการ STAR GREEN OFFICE 

รายละเอียด

จัดทำโครงการ Star Green Office เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้พนักงานภายในองค์กร ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านการลดใช้พลาสติก ประหยัดทรัพยากร

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ    พนักงานบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด

ระยะเวลา                16 – 30 สิงหาคม 2562