ร่วมลุ้นทองคำเเละบัตรกำนัล รวมมูลค่ากว่า 100.000 บาท

📢 ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลุ้นทอง เเละบัตรกำนัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ✨
⭐️ลุ้นฟรี...ไม่ใช่ลูกค้าก็ลุ้นได้⭐️

 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มาจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งตลอดรายการ ดังนี้ 1.1. บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาด (ผ่าน QR) แล้วกรอกข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ท่านเป็นลูกค้าหรือไม่ และ ท่านสนใจร่วมกิจกรรมหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับโชค” เพื่อร่วมลุ้นของรางวัล เมื่อลงทะเบียนครบถ้วนจะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนอาจจะมีพนักงานบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด มหาชน ติดต่อไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ 1.2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขข้อที่ 1.1 จะพิจารณาจากเบอร์โทรศัพท์ กรณีที่เบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนซ้ำ จะพิจารณาเพียง 1 สิทธิ์ 2. โดยสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกสะสมตั้งแต่รอบการจับรางวัล ณ ช่วงเวลานั้นๆ ไปจนถึงการจับรางวัลครั้งที่ 6

 

เงื่อนไขการรับรางวัล
 

  1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการจัดส่ง ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด และมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลที่บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด มหาชน หรือตามสถานที่ที่กำหนด ในวันและเวลาทำการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล โดยชื่อจริงและเบอร์โทรศัพท์ของผู้โชคดีที่ปรากฎในหลักฐาน จะต้องตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนในกิจกรรม หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

หมายเหตุ : รางวัลรายเดือน บัตรน้ำมัน บัตรโลตัส ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าดำเนินการจัดส่งให้ 

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล หรือไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดซึ่งจะดำเนินการตามข้อ 1.

3.ในการสุ่มหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้โดยผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์ และผู้โชคดี 1 ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1รางวัล ตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

4.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

6.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7.พนักงานบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด มหาชน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

8.กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขทั้งหมดของการจัดรายการ นำเข้าข้อมูลเพื่อทำการสุ่มผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

9.บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง Facebook : สตาร์ มันนี่ 

10.ผู้ร่วมรายการอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมรายการเพื่อการดำเนินรายการนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมรายการในอนาคต โดยผู้ร่วมรายการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของ บริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้า