รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

แผนภูมิแนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้นๆ

แผนภูมินี้ จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยปัญหาการใช้บริการ หมายถึงปัญหาของลูกค้าที่เป็นข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การแจ้งเบาะแส และการสอบถามข้อมูล เป็นต้น