นโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID ระยะที่ 2 ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด

   

     บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกหนี้ ให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวดไม่เกิน 3 งวด ซึ่งเป็นผลกระทบที่ได้รับจากโรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง

     ลูกหนี้สามารถยื่นเรื่องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้/พักชำระหนี้* ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

 

     ประเภทผลิตภัณฑ์

          - รถยนต์

          - รถจักรยานยนต์ใหม่

          - รถจักรยานยนต์เก่า

 

     เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

          1. ลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไข เฉพาะลูกหนี้ที่มีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 3 งวด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 

          2. กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบและสามารถเข้าร่วมโครงการ  ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการขนส่งและธุรกิจการให้บริการ  

          3. กรณีกลุ่มอาชีพอื่นนอกเหนือจากข้อ 2 ลูกหนี้ต้องสามารถแสดงหลักฐาน ที่ยืนยันชัดเจนได้ว่ามีรายได้ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 30% หรือเป็นลูกหนี้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือปิดกิจการ  ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

          4. ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในสถานะ กระบวนการทางกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีทางอาญา -แพ่ง หรือการบังคับคดี  และต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจำหน่ายเป็นหนี้สูญ

          5. กรณีที่สัญญาเดิมมีผู้ค้ำประกัน ต้องใช้ผู้ค้ำประกันคนเดิม (ถ้ามี)

          6. ลูกหนี้ที่ทำสัญญาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

          7. หลักเกณฑ์การอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของบริษัทฯ

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ณ สำนักงาน สาขาใกล้บ้านท่าน

 

บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกหนี้ ให้ก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปด้วยกัน

*เงื่อนไขการพักชำระหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ขึ้นอยู่ตามดุจพินิจของบริษัทฯ ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด